Nadzory Bankowe

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru (Techniczno-Budowlany Nadzór Bankowy) czyli monitoring finansowanych przez bank inwestycji, jest skierowana do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym projekty budowlane tj.:

 • hale produkcyjne, magazynowe, parki technologiczne
 • obiekty mieszkaniowe
 • centra handlowe
 • obiekty sportowe
 • inne.

Usługa ta, niezależnie od wielkości inwestycji pozwala w dużym stopniu kontrolować ryzyko kredytowe, zminimalizować możliwość wystąpienia nadużyć oraz umożliwia pełną kontrolę  przebiegu finansowania.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • przygotowanie Raportu Wstępnego (charakterystyka i stan formalno-prawny inwestycji, analiza budżetu oraz podpisanych umów na roboty budowlane, usługi i dostawy, analiza harmonogramów budowy
  i finansowania)
 • przygotowanie Raportów Okresowych (weryfikacja realizacji inwestycji pod względem poprawności technicznej, zgodności harmonogramów, ciągłości finansowej i regulacji zobowiązań  – podstawa do wypłaty transz kredytowych
 • przygotowanie Raportu Końcowego (analiza końcowego stanu inwestycji, zgodności ilościowej
  i jakościowej z pierwotnymi założeniami projektowymi, pozwolenie na użytkowanie, stan rozliczeń finansowych względem dostawców i wykonawców)


Nasi klienci: